Enkel och säker monte­ring

Väggut­tagen är utrus­tade med rejäla armar för att frigöra snab­ban­slut­ning­arna.
Den integre­rade botten­plattan kan monteras kloss an hörn eller lister.

Produk­terna är berö­rings­skyd­dade även då locket är demon­terat. Det innebär att de spän­nings­fö­rande delarna är skyd­dade mot berö­ring.  En annan fördel är petskydd och PEN-utrust­ning i locket, vilket exem­pelvis gör tapet­se­ring enklare.

Tids- och kost­nads­ef­fek­tivt 

Om din kund vill byta uttag eller ändra kabel­drag­ning är det lätt gjort med våra utan­på­lig­gande uttag. Eftersom du slipper infräs­nings­mo­menten är detta ett kost­nads- och tideffektivt alter­nativ. Kabel­ge­nom­fö­ringen kan göras i botten och från alla sidor.

Läs mer

Köp uttagen här